Thành viên HĐQT - Ông Lâm Quang Thái của Công ty cổ phần Sản xuất thương mại May Sài Gòn (GMC) đăng ký thoái hết 1,94 triệu cổ phiếu (tương đương với 12,53% vốn điều lệ của công ty).
GMC: Cổ đông lớn đăng ký thoái sạch vốn

Trước đó, ngày 22/2/2017-9/3/2017 ông Lâm Quang Thái đã bán hết 535.138 cổ phiếu.

Ngành nghề kinh doanh chính của Germex Sài Gòn là may quần áo, công nghiệp may. Công ty hiện có 2 công ty con sở hữu 100% vốn là May Tân Mỹ và May Sài Gòn Xanh.

Mục tiêu năm 2017 của GMC là doanh thu đạt 3.000 tỷ, và LNST 150 tỷ đồng.

Theo Bnews