Giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Công văn số 572/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ, đối với kế hoạch đầu tư công năm 2022, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 đã được giao theo đúng quy định.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 đã được giao theo quy định. Ảnh: Tiên Giang
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 đã được giao theo quy định. Ảnh: Tiên Giang

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư các chương trình, dự án khởi công mới sử dụng vốn đầu tư năm 2022 để sớm hoàn thành việc giao kế hoạch vốn; việc bố trí kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ, dự án phải bảo đảm phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân.

Ngay từ đầu năm 2022, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt để đạt mục tiêu đề ra; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đến khâu thực hiện dự án. Thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân trong việc phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công. Người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện và kết quả giải ngân của bộ, cơ quan, địa phương mình.

Thủ tướng yêu cầu nâng cao năng lực tổ chức thực hiện dự án ở các cấp chủ quản, chủ đầu tư và ban quản lý dự án; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định pháp luật.

Chuyên đề