(BĐT) - Công ty CP Gemadept vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông năm 2020, dự kiến tổ chức ngày 22/6 tới.

Tại phiên họp ĐHĐCĐ, Công ty dự kiến trình cổ đông thông qua lợi nhuận năm 2019 là 613,6 tỷ đồng, cổ tức 10% bằng tiền cho cổ đông và uỷ quyền cho HĐQT triển khai.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh dựa trên 2 kịch bản. Nếu như GDP tăng trưởng 4,8% thì doanh thu dự kiến đạt 2.150 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 500 tỷ đồng, lần lượt bằng 81% và 71% thực hiện năm 2019.

Nếu như GDP tăng trưởng 4% thì doanh thu đạt 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 430 tỷ đồng, lần lượt bằng 76% và 61% thực hiện năm 2019.