(BĐT) - Theo tài liệu đại hội cổ đông năm 2020, Công ty CP FECON đặt kế hoạch doanh số ký hợp đồng 5.500 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 233 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 34,1%, 29,4% và 10% so với thực hiện năm 2019.

Dựa trên kế hoạch tài chính trên, Công ty dự kiến chia cổ tức tối đa 10% bằng cổ phiếu hoặc tiền.

Bên cạnh đó, Công ty lên kế hoạch phát hành 32 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Giá trị phát hành dự kiến tối thiểu 480 tỷ đồng, tương ứng giá tối thiểu 15.000 đồng/CP.

Quý 1/2020, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế là 15,1 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm 2019. Công ty cho biết, nguyên nhân do doanh thu thuần giảm 12% về 439,5 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng tăng 54%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 21% so với cùng kỳ năm 2019.