Eximbank điều chỉnh giảm kế hoạch lợi nhuận 44%

(BĐT) - Ngày 2/8 tới đây, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Eximbank (mã chứng khoán EIB) sẽ tiến hành ĐHĐCĐ bất thường 2016 sau 2 lần tiến hành ĐHĐCĐ thường niên bất thành.

Kế hoạch kinh doanh 2016 trình ĐHĐCĐ lần này của Eximbank đã được điều chỉnh giảm đáng kể. Riêng kế hoạch lợi nhuận trước thuế được điều chỉnh giảm tới 44,4% từ mức 720 tỷ đồng xuống còn 400 tỷ đồng. Dư nợ cấp tín dụng điều chỉnh giảm 5.805 tỷ đồng so với trước, xuống còn 100.000 tỷ đồng, chỉ tăng 4% so với năm 2015.

Năm 2016, Eximbank cho biết, Ngân hàng sẽ tập trung xử lý 2.000 tỷ đồng nợ đã bán cho VAMC. Xử lý nợ là mục tiêu trọng tâm trong 2 năm của Eximbank.

ĐHĐCĐ của Eximbank là một trong những cuộc họp nóng nhất trong nửa đầu năm nay do những tồn đọng và mâu thuẫn chưa được xử lý xung quanh chiếc ghế Chủ tịch HĐQT Ngân hàng. Đến nay Eximbank đã nhận 8 hồ sơ đề cử và ứng cử của 8 ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020. Ngân hàng cũng quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông cho cuộc họp tới đây nhằm giám sát, kiểm tra tư cách cổ đông dự họp cũng như thủ tục đăng ký, nhập dữ liệu cổ đông.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư