(BĐT) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các địa phương rà soát các khu đất đã phù hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đưa vào đấu giá năm 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt. 
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đối với các khu đất có chứng thư thẩm định giá trên 6 tháng theo quy định tại Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổ chức xác định lại giá khởi điểm và trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở tổ chức đấu giá.

Để đảm bảo thời gian đấu giá theo đúng kế hoạch, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài chính xác định giá đất cụ thể đối với các khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng (tính theo bảng giá đất) song song với việc Sở TN&MT lập thủ tục trình phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất. Sau khi phương án đấu giá này được phê duyệt thì Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm theo đúng quy định.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao Sở TN&MT Đồng Nai tổ chức thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể đối với các khu đất có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên song song với việc Sở TN&MT lập thủ tục trình phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất. Sau khi phương án đấu giá quyền sử dụng đất được phê duyệt thì Sở TN&MT Đồng Nai phối hợp Sở Tài chính trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt giá khởi điểm.