(BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu tiếp tục thực hiện công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát năm 2021 một cách thận trọng, linh hoạt và chủ động, tập trung vào việc hỗ trợ thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ, vừa giữ ổn định mặt bằng giá để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, vừa hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng.

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về công tác điều hành giá năm 2021.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tiếp tục điều hành chủ động, phối hợp chặt chẽ nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá; tăng cường kiểm tra chuyên ngành, chuyên đề về giá, giám sát giá cả thị trường, kịp thời tham mưu cho các cấp có thẩm quyền điều hành giá phù hợp với nguyên tắc thị trường và điều hành kinh tế vĩ mô.

Thực hiện rà soát để sửa đổi, bổ sung ngay một số văn bản quy phạm pháp luật có vướng mắc, chồng chéo, nhất là những vấn đề về chức năng, nhiệm vụ trong quản lý điều hành giá; tiếp tục nghiên cứu tổng kết đánh giá thi hành Luật Giá và các văn bản hướng dẫn triển khai các bước tiến hành xây dựng hồ sơ báo cáo Chính phủ xem xét trình Quốc hội sửa đổi Luật Giá;…

Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu nhất là đối với một số mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao vào dịp nghỉ lễ, cao điểm du lịch. Chủ động chuẩn bị các nguồn hàng dự trữ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng để tránh tình trạng khan hiếm đẩy giá tăng. Làm tốt hơn nữa công tác dự báo, xây dựng các kịch bản điều hành giá theo tháng/quý/năm để có phương án điều hành giá phù hợp từng giai đoạn, đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát…

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể đối với các bộ, ngành liên quan trong chức năng, nhiệm vụ trong công tác điều hành giá.