(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2014 - 2016; kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương (bao gồm TPCP) sang năm 2018.
Kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2012 - 2015 và 2014 - 2016 được điều chỉnh giảm 3.776,869 tỷ đồng. Ảnh: Hoài Tâm

Kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2012 - 2015 và 2014 - 2016 được điều chỉnh giảm 3.776,869 tỷ đồng. Ảnh: Hoài Tâm

Theo đó, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2012 - 2015 và 2014 - 2016 với tổng số vốn điều chỉnh giảm là 3.776,869 tỷ đồng, trong đó, tổng số vốn điều chỉnh giảm tại 4 Bộ: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế là 2.161,887 tỷ đồng; điều chỉnh giảm tại 61 địa phương là 1.614,981 tỷ đồng.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm TPCP) năm 2018 được giao; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thu hồi vốn TPCP điều chỉnh giảm giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2014 - 2016; không cho giải ngân vốn TPCP kế hoạch hàng năm của mỗi dự án vượt tổng vốn TPCP giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2014 - 2016 sau khi điều chỉnh...

Các bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định hoặc thông báo danh mục dự án và mức vốn TPCP điều chỉnh giảm, bổ sung giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2014 - 2016; danh mục dự án và mức vốn kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân vốn ngân sách nhà nước (bao gồm TPCP) sang năm 2018 cho các đơn vị trực thuộc để thực hiện; đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 20/3/2018.