(BĐT) - Ngày 18/7 tới, Công ty CP Xích líp Đông Anh (mã CK: DFC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 33%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 6/8/2019.

Trước đó, Công ty đã trả cổ tức bằng tiền mặt trong các năm 2017 và 2016 lần lượt là 29% và 42%.

Năm 2018, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt hơn 1.420 tỷ đồng, vượt 5,5% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế của Công ty trong năm 2018 đạt 31,61 tỷ đồng, tăng 3,27% so với năm trước và vượt 7,15% so với chỉ tiêu cả năm.

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2019, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 1.312 tỷ đồng và 23,8 tỷ đồng.