(BĐT) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc Dự án Xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài với tổng mức đầu tư 386 tỷ đồng, sử dụng ngân sách Tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

Theo kế hoạch, tháng 12/2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh (bên mời thầu) sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu 04.TVTK Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và cắm cọc giải phóng mặt bằng (giá gói thầu 4,829 tỷ đồng).

4 gói thầu khác của Dự án sẽ được chỉ định thầu trong tháng 12/2021 gồm: Gói thầu 05.TVGS Tư vấn giám sát khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công; Gói thầu 06.TVTT Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Gói thầu 07.KSRPBM Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công - dự toán rà phá bom mìn, vật nổ; Gói thầu 08.RPBM Thi công rà phá bom mìn, vật nổ.