(BĐT) - Công ty CP tư vấn dịch vụ tài sản và đấu giá Đồng Tâm thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Đồng Nai ủy quyền như sau:
Đấu giá vật tư, dây chuyền máy móc thiết bị đã qua sử dụng tại Đồng Nai ảnh 1
Đấu giá vật tư, dây chuyền máy móc thiết bị đã qua sử dụng tại Đồng Nai ảnh 2
Đấu giá vật tư, dây chuyền máy móc thiết bị đã qua sử dụng tại Đồng Nai ảnh 3
Đấu giá vật tư, dây chuyền máy móc thiết bị đã qua sử dụng tại Đồng Nai ảnh 4
Đấu giá vật tư, dây chuyền máy móc thiết bị đã qua sử dụng tại Đồng Nai ảnh 5
Đấu giá vật tư, dây chuyền máy móc thiết bị đã qua sử dụng tại Đồng Nai ảnh 6
Đấu giá vật tư, dây chuyền máy móc thiết bị đã qua sử dụng tại Đồng Nai ảnh 7
Đấu giá vật tư, dây chuyền máy móc thiết bị đã qua sử dụng tại Đồng Nai ảnh 8
Đấu giá vật tư, dây chuyền máy móc thiết bị đã qua sử dụng tại Đồng Nai ảnh 9
Đấu giá vật tư, dây chuyền máy móc thiết bị đã qua sử dụng tại Đồng Nai ảnh 10
Đấu giá vật tư, dây chuyền máy móc thiết bị đã qua sử dụng tại Đồng Nai ảnh 11
Đấu giá vật tư, dây chuyền máy móc thiết bị đã qua sử dụng tại Đồng Nai ảnh 12
Đấu giá vật tư, dây chuyền máy móc thiết bị đã qua sử dụng tại Đồng Nai ảnh 13
Đấu giá vật tư, dây chuyền máy móc thiết bị đã qua sử dụng tại Đồng Nai ảnh 14
Đấu giá vật tư, dây chuyền máy móc thiết bị đã qua sử dụng tại Đồng Nai ảnh 15
Đấu giá vật tư, dây chuyền máy móc thiết bị đã qua sử dụng tại Đồng Nai ảnh 16
Đấu giá vật tư, dây chuyền máy móc thiết bị đã qua sử dụng tại Đồng Nai ảnh 17
Đấu giá vật tư, dây chuyền máy móc thiết bị đã qua sử dụng tại Đồng Nai ảnh 18
Đấu giá vật tư, dây chuyền máy móc thiết bị đã qua sử dụng tại Đồng Nai ảnh 19
Đấu giá vật tư, dây chuyền máy móc thiết bị đã qua sử dụng tại Đồng Nai ảnh 20