(BĐT) -  Công ty Cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên – Chi nhánh tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản sau:
Đấu giá gỗ xẻ và gỗ tròn từ nhóm III đến nhóm VIII tại tỉnh Kon Tum

- Tài sản bán đấu giá: 3,212 m3 gỗ xẻ và 8,068 m3 gỗ tròn từ nhóm III đến nhóm VIII . (chi tiết có trong hồ sơ tà sản kèm theo).

- Giá khởi điểm là:77.311.000đồng. (bảy mươi bảy triệu ba trăm mười một ngàn đồng).

- Bước giá là: 700.000đồng (Khách hàng phải trả giá ít nhất là: 78.011.000đồng. (Bảy mươi tám triệu không trăm mười một ngàn đồng).

- Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/bộ (một trăm năm mươi ngàn đồng).

- Tiền đặt trước: 11.000.000đồng (mười một triệu đồng chẵn).

- Thời gian bán đấu giá: Bắt đầu lúc 14 giờ, ngày 17 tháng 03 năm 2017.

- Địa điểm bán đấu giá: Tại Văn phòng Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên – Chi nhánh Kon Tum (Thôn Kon Tu II, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum)

- Địa điểm trưng bày tài sản tại: Tại kho, bãi bảo quản của Hạt kiểm lâm huyện Kon Rẫy.

- Thời gian mua hồ sơ, đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 13/ 03/ 2017

Khách hàng muốn biết thêm chi tiết và có nhu cầu mua tài sản đăng ký tại:

Công ty Cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên – Chi nhánh Kon Tum. Địa chỉ: Thôn Kon Tu II, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điện thoại: 0603.934.555.