(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng Tuyên Quang do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang sở hữu như sau:
Đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng Tuyên Quang

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang

- Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Xi măng Tuyên Quang

- Địa chỉ: Số 2 Đường Kim Bình, Xã Tràng Đà, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất xi măng; Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh.

- Vốn điều lệ thực góp: 55.000.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 3.200 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3.025.000 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3.025.000 cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 03/03/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 23/03/2017 (Sáng từ 08h00 – 12h00; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/03/2017

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 30/03/2017

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 31/03/2017 đến 16 giờ ngày 09/04/2017

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 03/04/2017 đến ngày 05/04/2017