Đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2022, 2023

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cần dự báo tình hình phát triển ngành, lĩnh vực được phân công và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho những tháng cuối năm. Ảnh: NC st
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cần dự báo tình hình phát triển ngành, lĩnh vực được phân công và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho những tháng cuối năm. Ảnh: NC st

Công văn cho biết, thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, để xây dựng báo cáo “Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023” của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện các nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

Theo đó, báo cáo phải bám sát Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, năm 2023. Nội dung báo cáo cần làm rõ kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân khách quan và chủ quan, phân tích bài học kinh nghiệm và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để khắc phục.

Đối với nội dung tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị báo cáo rõ tình hình triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, tình hình phát triển ngành, lĩnh vực; trên cơ sở đó dự báo tình hình và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho những tháng cuối năm.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi báo cáo trước ngày 10/3/2023.

Chuyên đề