(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ góp ý về Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính và Dự thảo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất đến năm 2025, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính bình quân giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt tối thiểu 50%. Ảnh minh họa: Hoàng Ngà

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất đến năm 2025, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính bình quân giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt tối thiểu 50%. Ảnh minh họa: Hoàng Ngà

Đối với Dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị nghiên cứu, cân nhắc sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu về thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp vì các chỉ tiêu đưa ra cần cụ thể đối với thủ tục hành chính giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân và doanh nghiệp. Tránh quy định chung chung, gồm cả thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước. Ngoài ra, về thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước, hiện nay việc gửi/nhận văn bản đã được thực hiện qua hệ thống E-Office. Vì vậy, các chỉ tiêu cần cụ thể để xác định kết quả đạt được thuận lợi và chính xác hơn.

Chẳng hạn, mục tiêu đến năm 2025 có 80% thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công mức độ 3 và 4; 50% số thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 3,4 của các bộ, ngành, địa phương liên quan đến người dân và doanh nghiệp được tích hợp, chia sẻ và cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính bình quân giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt tối thiểu 50%; 50% thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện việc nhận văn bản qua hệ thống E-Office…