Trước đó Công ty Thống Nhất vừa tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 30%.
Công ty Thống Nhất xin ý kiến cổ đông để trả cổ tức còn lại năm 2019 tỷ lệ 50%

Xin ý kiến cổ đông trả tiếp 50% cổ tức cho năm 2019

Ngày 25/12 tới đây Công ty CP Thống Nhât (mã chứng khoán BAX) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2919 bằng tiền tỷ lệ 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 5.000 đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 1/2020.

Trước đó, tại ĐHCĐ thường niên năm 2019 công ty đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 với doanh thu khoảng 202 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt gần 80 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 30%.

Kết quả kinh doanh

Công ty cũng đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 với doanh thu thuần đạt 163 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ còn lợi nhuận sau thuế đạt 69,5 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ và hoàn thành khoảng 87% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho cả năm. EPS đạt 8.486 đồng/cổ phiếu. Tổng LNST chưa phân phối đến 30/9/2019 đạt trên 72 tỷ đồng.

Công ty Thống Nhất xin ý kiến cổ đông để trả cổ tức còn lại năm 2019 tỷ lệ 50% ảnh 1
Trước đó công ty cũng đã chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 cho cổ đông tỷ lệ 30%, hoàn thành kế hoạch cổ tức cả năm đặt ra tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
Theo Trí thức trẻ