(BĐT) - Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí - Công ty Dịch vụ hàng hải dầu khí (PVTrans Oilfield Services) xin thông báo hủy mời thầu của gói thầu đã đăng Báo Đấu thầu trên số báo 74 (2903) và Báo Saigon Times ngày 20/04/2018 với nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: Phi tư vấn - Giải tỏa FPSO Song Doc Pride MV 19.

2. Thời gian thực hiện: 40 ngày (không liên tục).

3. Nguồn vốn: Công ty TNHH Dịch vụ ngoài khơi phía Nam (SPO).

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào thầu rộng rãi quốc tế.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu:Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

6. Thời gian đã phát hành hồ sơ chào thầu: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2018 đến 09 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 06 năm 2018.

Lý do hủy thầu: Hợp đồng thuê FPSO Song Doc Pride MV19 đã được gia hạn, vì vậy mục tiêu ghi trong hồ sơ mời thầu đã thay đổi. Công ty thông báo hủy thầu căn cứ theo Khoản 2, Điều 17 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

CANCELLATION OF BIDDING INVITATION

PVTrans Oilfield Services would like to announce the cancellation of bidding invitation package which published on Vietnam Public Procurement Review (No. 74 (2903)) and Saigon Times Newspaper dated 20th April 2018 with the following contents:

1. Name of package: Non-consultant - FPSO Song Doc Pride MV 19 Demobilization.

2. Implementation period: 40 days (not continuously).

3. Source of fund: Southern Point Offshore Services Co., Ltd (SPO).

4. Form of bidder selection: International competitive bidding.

5. Method of bidder selection:One stage two-envelope bidding.

6. Time of issuing bidding documents:

From: 09:00 AM, 26th April 2018.

To: 09:00 AM, 07th June 2018.

Reason: Since the duration of charter contract of FPSO Song Doc Pride MV19 has been extended, the objectives stated in the bid invitation documents have been changed. Cancellation is made following the Law on Bidding no. 43/2013/QH13, article 17, point 2.