(BĐT) - Cách tính điểm ưu đãi đối với hồ sơ dự thầu của nhà thầu thuộc đối tượng ưu đãi khi áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá như sau...
Công thức tính ưu đãi đối với gói thầu MSHH

Theo hướng dẫn tại Mục Chỉ dẫn nhà thầu 31.3 Chương II Bảng Dữ liệu đấu thầu thuộc Mẫu Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa áp dụng phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ ban hành kèm Thông tư số 05/2016/TT-BKHĐT ngày 16/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cách tính điểm ưu đãi đối với hồ sơ dự thầu của nhà thầu thuộc đối tượng ưu đãi khi áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá như sau:

Điểm ưu đãi = 0,075 x (giá hàng hóa ưu đãi/giá gói thầu) x điểm tổng hợp  [1]

Trong đó: Giá hàng hóa ưu đãi là giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá của hàng hóa thuộc đối tượng ưu đãi.

Trong khi đó, tại Chương III Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu của gói thầu nêu trên có quy định cách xác định điểm tổng hợp như sau:

Điểm tổng hợp­ đang xét= (K x Điểm kỹ thuật đang xét+ G x Điểm giá đang xét) + ∆ ưu đãi [2]

Trong đó: Điểm kỹ thuậtđang xét là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;

Điểm giáđang xét là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;

K, G lần lượt là tỷ trọng điểm về kỹ thuật và về giá quy định trong thang điểm tổng hợp;

ưu đãi là điểm giá trị được cộng thêm đối với đối tượng được hưởng ưu đãi theo Mục 31.3 của Chỉ dẫn nhà thầu.

Hỏi: Vậy, điểm tổng hợp trong công thức [1] và [2] có phải là một hay không? Nếu có, tổ chuyên gia phải bắt đầu từ công thức nào?

Trả lời: Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 24 Khoản 2 Điểm d) quy định công thức tính điểm tổng hợp đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá như sau:

Điểm tổng hợp đang xét = K x Điểm kỹ thuật đang xét + G x Điểm giá đang xét (*)

Trong đó: Điểm kỹ thuật đang xét là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật; điểm giá đang xét là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá. 

K, G lần lượt là tỷ trọng điểm về kỹ thuật và về giá quy định trong thang điểm tổng hợp; K + G = 100%. Tỷ trọng điểm về kỹ thuật (K) và về giá (G) phải được xác định cụ thể trong hồ sơ mời thầu.

Đối với trường hợp trên, nếu gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá thì trước hết cần xác định điểm tổng hợp của nhà thầu theo công thức (*)  vừa nêu. Trường hợp hàng hóa do nhà thầu chào thuộc đối tượng ưu đãi thì việc tính điểm ưu đãi cho hàng hóa đó thực hiện theo công thức [1]. Sau đó, điểm tổng hợp để làm cơ sở so sánh, xếp hạng nhà thầu được tính theo công thức số [2]. Ngoài ra, cũng cần lưu ý là điểm ưu đãi nêu tại công thức [1] là điểm ưu đãi tính cho một loại hàng hóa cụ thể, ∆ƯĐ nêu tại công thức số [2] là tổng số điểm ưu đãi của tất cả các loại hàng hóa thuộc đối tượng ưu đãi. 

Đối với tình huống trên, thoạt nhìn thì có thể có thành viên tổ chuyên gia đấu thầu lúng túng đối với các công thức tính điểm tổng hợp và điểm ưu đãi (công thức [1] và công thức [2]) vì công thức nào cũng bao gồm nội dung điểm tổng hợp, điểm ưu đãi. Tuy nhiên, nếu áp dụng đúng nguyên tắc xác định điểm tổng hợp nêu tại Điều 24 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì sẽ dễ dàng cho ra điểm của từng nhà thầu sau khi đã xét đến yếu tố ưu đãi bằng đúng các công thức nêu trong Mẫu Hồ sơ mời thầu.