Nội dung hồ sơ mời thầu trong GPA

Nội dung hồ sơ mời thầu trong GPA
Theo quy định của Hiệp định Mua sắm chính phủ (GPA) năm 2012 của Tổ chức Thương mại thế giới, cơ quan mua sắm phải có trách nhiệm phát hành hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu quan tâm, trong đó có đầy đủ thông tin cần thiết để nhà thầu

Chuyên đề