Chứng khoán Đà Nẵng: Lợi nhuận dự kiến gấp 5 lần 2017

(BĐT) - Công ty CP Chứng khoán Đà Nẵng (DNSC) vừa tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018. Theo đó, Công ty thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 62,5 tỷ đồng, gấp 5 lần lợi nhuận đạt được trong năm 2017.

ĐHĐCĐ cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành thêm cổ phiếu. Cụ thể, Công ty sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 6:1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 1 triệu cổ phiếu với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 10 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty sẽ phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền với tỷ lệ 6:7. Với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành 7 triệu với giá chào bán dự kiến 10.000 đồng, tổng giá trị dự kiến thu về là 70 tỷ đồng.

Chuyên đề