(BĐT) -  Từ ngày 1/3/2021, Tổng cục Thống kê chính thức tiến hành tổng điều tra kinh tế 2021 giai đoạn 1 trên phạm vi cả nước.
Tổng điều tra kinh tế năm 2021 nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế cả nước

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế cả nước

Đây là cuộc điều tra được thực hiện 5 năm một lần theo quyết định của Thủ tướng chính phủ nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế phục vụ yêu cầu quản lý của Đảng, Chính phủ, Nhà nước, các bộ, ngành và địa phương.

Theo Tổng cục Thống kê, tổng điều tra kinh tế năm 2021 thu thập thông tin, đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nước, các bộ, ngành và địa phương.

Số liệu từ tổng điều tra kinh tế năm 2021 giúp tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu GDP, GRDP năm 2020 theo Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 sẽ cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành Thống kê, các bộ, ngành và địa phương.