Cần có hướng dẫn phân cấp công trình trong hồ sơ mời thầu xây lắp

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư 5 dự án đường cao tốc. Trong năm 2022, VEC tổ chức lựa chọn nhà thầu thành công 41 gói thầu thông qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với nhiều nhà thầu tham dự.

Ông Đàm Văn Thanh, Phó Giám đốc Ban Đấu thầu, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Quá trình thực hiện cho thấy, theo hướng dẫn mới nhất về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong mẫu hồ sơ mời thầu (HSMT) xây lắp bắt buộc phải điền thông tin về loại hình kết cấu và cấp công trình. Việc này không chỉ gây khó khăn cho bên mời thầu mà còn gây khó khăn cho cả nhà thầu, tư vấn khi quy định của pháp luật hiện hành (Thông tư 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng) chưa quy định rõ phân cấp công trình đối với các công trình sửa chữa hư hỏng hạng mục công trình đường bộ.

Ví dụ công trình đường cao tốc có cấp công trình gốc là cấp 1 và cấp đặc biệt. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác, có một số hỏng hóc cần phải tiến hành sửa chữa với phạm vi nhỏ lẻ, một đoạn tuyến không liên tục hoặc một bộ phận của công trình (cầu, tường chắn….) có quy mô rất nhỏ so với toàn bộ công trình. Điều này khiến chủ đầu tư rất khó xác định cấp công trình để đưa vào HSMT. Chúng tôi cũng gặp khó khăn trong việc xác định yêu cầu năng lực tổ chức hạng mấy để thực hiện công tác quản lý dự án, thiết kế, thi công sửa chữa, giám sát thi công… cho các công việc sửa chữa nêu trên.

Vì thế, VEC cho rằng, cần có hướng dẫn phân cấp công trình trong HSMT để thuận lợi hơn cho các bên trong quá trình thực hiện. Chẳng hạn, với công trình mà tiến hành sửa chữa không lớn, không phức tạp thì nên ghi rõ đó là cấp nào, thậm chí để tạo thuận lợi nhất có thể ghi rõ là công trình cấp 4 chẳng hạn, để cho các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ có cơ hội tham gia.

Chuyên đề