(BĐT) - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (QP) vừa ban hành Chỉ thị số 87/CT-BQP về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước (gọi tắt là Chỉ thị 47 về đấu thầu) trong Bộ QP. 
Công tác đấu thầu của Bộ Quốc phòng năm 2017 có chuyển biến tích cực, tỷ lệ đấu thầu rộng rãi tăng từ 6,15% trong 6 tháng đầu năm lên 14,47% trong 6 tháng cuối năm. Ảnh: Lê Tiên

Công tác đấu thầu của Bộ Quốc phòng năm 2017 có chuyển biến tích cực, tỷ lệ đấu thầu rộng rãi tăng từ 6,15% trong 6 tháng đầu năm lên 14,47% trong 6 tháng cuối năm. Ảnh: Lê Tiên

Chỉ thị số 87/CT-BQP đã đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt nhằm khắc phục các bất cập, tiêu cực ảnh hưởng đến hiệu quả công tác đấu thầu.

Cấm can thiệp bất hợp pháp vào quá trình lựa chọn nhà thầu

Bộ trưởng Bộ QP đã ban hành Chỉ thị số 113/CT-BQP ngày 3/7/2017 chấn chỉnh công tác đấu thầu; Chỉ thị số 129/CT-BQP ngày 13/11/2017 về tăng cường quản lý đầu tư, mua sắm, đấu thầu. Theo đánh giá của Bộ QP, công tác đấu thầu năm 2017 đã có nhiều chuyển biến tích cực, tính công khai minh bạch được nâng lên (tỷ lệ đấu thầu rộng rãi tăng từ 6,15% trong 6 tháng đầu năm 2017 lên 14,47% trong 6 tháng cuối năm 2017 và cả năm đạt 10,81%; đã triển khai đấu thầu qua mạng 23 gói thầu); thực hiện cải cách hành chính giảm thiểu các thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện trong đấu thầu…

Để quán triệt và thực hiện nghiêm các nội dung của Chỉ thị 47 về đấu thầu, Bộ trưởng Bộ QP yêu cầu chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ là người có thẩm quyền, chủ đầu tư/ bên mời thầu, cơ quan thẩm định chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về đấu thầu; Chỉ thị số 113/CT-BQP, Chỉ thị số 129/CT-BQP và Chỉ thị số 132/CT-BQP ngày 7/12/2017 về việc triển khai thực hiện ngân sách năm 2018.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ QP yêu cầu chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tuân thủ nghiêm các quy định đối với hành vi bị cấm trong đấu thầu quy định tại Điều 89 Luật Đấu thầu và Khoản 2 Mục III Chỉ thị 47 về đấu thầu khi thực hiện trách nhiệm của người có thẩm quyền, đặc biệt là hành vi can thiệp bất hợp pháp vào quá trình lựa chọn nhà thầu; quy định tại Mục I Chỉ thị 47 về đấu thầu trường hợp là chủ đầu tư, bên mời thầu, nhất là các nội dung công khai thông tin trong đấu thầu, lựa chọn nhà thầu qua mạng, kiểm soát tư vấn đấu thầu, xây dựng hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất.

Chỉ thị số 87/CT-BQP cũng yêu cầu chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ QP quán triệt, chỉ đạo đơn vị thẩm định thuộc quyền thực hiện nghiêm quy định tại Điều 78 Luật Đấu thầu và Mục II Chỉ thị 47 về đấu thầu; đồng thời chủ động đề xuất đấu thầu qua mạng (ĐTQM) với những gói thầu đủ điều kiện, thực hiện việc công khai thông tin và thực hiện ĐTQM theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 và Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BTC-BKHĐT, trừ gói thầu thuộc danh mục bí mật nhà nước thuộc phạm vi quốc phòng.

Xây dựng hệ thống thông tin giám sát đấu thầu

Để thực hiện Chỉ thị 47 về đấu thầu, Bộ trưởng Bộ QP cũng giao Cục Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) - cơ quan quản lý công tác đấu thầu của Bộ - xây dựng, trình Bộ QP ban hành Kế hoạch tổng thể thực hiện Chỉ thị 47 về đấu thầu trong tháng 3/2018. Cục KH&ĐT cũng được giao xây dựng, trình Bộ QP ban hành Kế hoạch thực hiện lộ trình ĐTQM đối với các gói thầu thực hiện hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi và tổ chức triển khai thực hiện từ quý II/2018. Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ QP giao Cục KH&ĐT triển khai xây dựng ngay hệ thống thông tin giám sát về đấu thầu đã xác định tại các Chỉ thị số 113/CT-BQP, Chỉ thị số 129/CT-BQP; thực hiện nghiêm quyền, trách nhiệm đơn vị thẩm định trực thuộc Bộ QP.

Bên cạnh đó, Cục KH&ĐT cũng được giao tổ chức giám sát, theo dõi, thường xuyên kiểm tra chuyên sâu về đấu thầu, đề xuất với Bộ QP chỉ đạo thanh tra đột xuất khi thấy cần thiết hoặc có vi phạm nghiêm trọng, nắm bắt các thông tin, phản ánh, kiến nghị của nhà thầu về các hành vi tiêu cực để kịp thời xác minh, đề nghị người có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật về đấu thầu. Thanh tra Bộ QP được giao phối hợp với Cục KH&ĐT và các cơ quan liên quan hướng dẫn và thực hiện xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư, đấu thầu theo quy định của Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ QP cũng chỉ thị Cục Bảo vệ an ninh quân đội phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện và tham mưu, đề xuất với Thủ trưởng Bộ QP xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Nhà nước và Bộ QP về công tác đầu tư, đấu thầu; kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong việc bảo đảm an toàn, bí mật của công tác đấu thầu.