Bệnh viện Quân y 175 mua thuốc hóa dược, thuốc phóng xạ - chất đánh dấu lần 1 năm 2023

(BĐT) - Bệnh viện Quân y 175 thuộc Bộ Quốc phòng đang tiến hành mời thầu nhà thầu tham gia cung cấp bổ sung thuốc hóa dược, thuốc phóng xạ - chất đánh dấu lần 1 năm 2023 của Bệnh viện với tổng dự toán là 223,78 tỷ đồng.

Theo đó, dự toán được chia thành 3 gói thầu, mỗi gói thầu có nhiều phần/lô. Cụ thể, Gói thầu số 01 Mua sắm thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (22,222 tỷ đồng) bao gồm 33 mặt hàng; Gói thầu số 02 Mua sắm thuốc generic (183,097 tỷ đồng) bao gồm 286 mặt hàng; Gói thầu số 03 Mua sắm thuốc phóng xạ - chất đánh dấu (18,459 tỷ đồng) bao gồm 3 mặt hàng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 365 ngày. Dự kiến, các gói thầu được mở thầu qua mạng vào ngày 17/10/2023.

Nguồn vốn để mua sắm được sử dụng từ quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác.

Trước đó, vào đầu năm 2023, Bệnh viện đã tổ chức lựa chọn nhà thầu Dự toán Mua sắm thuốc hóa dược, thuốc phóng xạ - chất đánh dấu, thuốc cổ truyền và vị thuốc cổ truyền năm 2023 với tổng dự toán là 776,616 tỷ đồng, được chia làm 5 gói thầu. Trong đó, Gói thầu số 01 Mua sắm thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị có 7 nhà thầu trúng thầu 127 mặt hàng với tổng giá trúng thầu là 58,164 tỷ đồng; Gói thầu số 02 Mua sắm thuốc Generic có 126 nhà thầu trúng thầu 863 mặt hàng với tổng giá trúng thầu là 552,288 tỷ đồng; Gói thầu số 03 Mua sắm thuốc phóng xạ - chất đánh dấu có 2 nhà thầu trúng thầu 11 mặt hàng với tổng giá trúng thầu là hơn 13,989 tỷ đồng; Gói thầu số 04 Mua sắm thuốc cổ truyền có 12 nhà thầu trúng thầu 45 mặt hàng với tổng giá trúng thầu là 7,699 tỷ đồng; Gói thầu số 05 Mua sắm vị thuốc cổ truyền có 2 nhà thầu trúng thầu 28 mặt hàng với tổng giá trúng thầu là 0,648 tỷ đồng.

Chuyên đề