Ngày 16/9: Có 5/305 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 305 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 16/9/2016. 
Ngày 16/9: Có 5/305 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 16/9: Có 5/305 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 300 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Công ty Khoáng sản Đông Bắc I - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc dự kiến phát hành HSYC từ ngày 20/9/2016; Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai dự kiến phát hành HSYC từ ngày 21/9/2016; Trường Quân sự/Quân khu 1 dự kiến phát hành HSYC từ ngày 22/9/2016 đến 09 giờ ngày 28/9/2016. Ba đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Ngoài lỗi nêu trên, Công ty Khoáng sản Đông Bắc I chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 20 ngày theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Tổng công ty Bảo hiểm an toàn hàng hải miền Bắc dự kiến phát hành HSMT từ ngày 22/9/2016 đến ngày 11/10/2016 và Ban Quản lý dự án NN và PTNT tỉnh An Giang dự kiến phát hành HSMT từ ngày 23/9/2016 đến ngày 12/10/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.


Ban biên tập

Tin liên quan