(BĐT) - Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, tính chung đến nay địa bàn Tỉnh có 41 dự án hợp đồng BT và 1 dự án hợp đồng BOT. Đến hết năm 2020, 16 dự án (gồm 15 dự án BT, 1 dự án BOT) cơ bản hoàn thành, với tổng mức đầu tư khoảng 5.935 tỷ đồng, trong đó, có 8 dự án đã quyết toán công trình BT. Các dự án bàn giao đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả cao về kinh tế, xã hội và môi trường; đóng góp đáng kể vào sự phát triển của Tỉnh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hiện tỉnh Bắc Ninh còn 25 dự án BT đã ký hợp đồng, đang triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư khoảng 7.791 tỷ đồng, trong đó có 11 dự án ký hợp đồng trước ngày 1/1/2018, 14 dự án ký hợp đồng sau ngày 1/1/2018.