(BĐT) - Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp (DN) thẩm định giá (TĐG) phải thực hiện đúng quy định pháp luật về TĐG.

Trong năm 2016, Bộ Tài chính đã tiến hành kiểm tra 40 DN TĐG. Qua kiểm tra, còn một số DN chưa thực hiện đúng quy định pháp luật về TĐG, trong đó phần lớn các DN TĐG khi xác định giá trị tài sản TĐG, thẩm định viên chỉ áp dụng 1 phương pháp TĐG mà không áp dụng phương pháp TĐG khác để đối chiếu kết quả và kết luận chính xác về kết quả TĐG.

Bộ Tài chính yêu cầu các DN TĐG phải chấn chỉnh, trong đó đặc biệt phải lưu ý đến quy trình TĐG đảm bảo chặt chẽ. Về cơ sở giá trị của tài sản, thẩm định viên cần căn cứ vào mục đích TĐG, đặc điểm pháp lý, đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và đặc điểm thị trường của tài sản TĐG để lựa chọn một trong hai cơ sở giá trị là giá trị thị trường và giá trị phi thị trường làm cơ sở cho TĐG. Đặc biệt, phải áp dụng từ 2 phương pháp TĐG trở lên đối với một tài sản TĐG để đối chiếu kết quả và kết luận chính xác về kết quả TĐG trừ trường hợp thực hiện theo quy định khác của pháp luật chuyên ngành.