(BĐT) - Kết thúc nửa đầu năm 2020, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) ghi nhận kết quả lợi nhuận giảm gần 2 con số so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng cũng tăng từ mức 1,57% đầu năm lên 2,16% do sự tăng vọt của các khoản nợ có khả năng mất vốn và nợ nghi ngờ.
Tính đến cuối quý II/2020, nợ xấu của Agribank gia tăng mạnh, trong đó nợ có khả năng mất vốn tăng từ 12.398 tỷ đồng đầu năm lên 17.285 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Tính đến cuối quý II/2020, nợ xấu của Agribank gia tăng mạnh, trong đó nợ có khả năng mất vốn tăng từ 12.398 tỷ đồng đầu năm lên 17.285 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Lợi nhuận giảm, nợ xấu gia tăng

Agribank vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự đạt 55.100 tỷ đồng, tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng sau khi trừ đi chi phí trả lãi, thu nhập lãi thuần của AgriBank lại giảm gần 5%, đạt 20.272 tỷ đồng.

2 hoạt động ghi nhận sự tăng trưởng của Agribank là lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng 7,6% từ 2.304 tỷ đồng lên 2.479 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối đạt 584 tỷ đồng, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh và đầu tư lỗ gần 20 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác (gồm thu từ nợ gốc đã xử lý, lãi từ các khoản nợ đã xử lý rủi ro và thanh lý tài sản) đạt 2.694 tỷ đồng, giảm gần 28%.

Chi phí hoạt động của Ngân hàng tăng từ 11.306 tỷ đồng lên 12.532 tỷ đồng khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 13.481 tỷ đồng, giảm mạnh 18,26%. Sau khi trừ tiếp chi phí dự phòng rủi ro tín dụng là 6.534 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm của AgriBank chỉ đạt 6.946 tỷ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc suy giảm lợi nhuận trong năm 2020 cũng được Agribank dự báo từ trước khi đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2020 ở mức tối thiểu 12.200 tỷ đồng, giảm khoảng 1.900 tỷ đồng so với mức thực hiện 2019.

Tính đến cuối quý II/2020, quy mô nợ xấu của Agribank có sự gia tăng mạnh. Cụ thể, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng từ 12.398 tỷ đồng đầu năm lên 17.285 tỷ đồng (tương đương mức tăng 39,42%), nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng tới 94,53% từ 1.956 tỷ đồng lên 3.805 tỷ đồng và nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng 5,87% lên 3.373 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của Agribank tăng từ 1,57% lên 2,16%.

Khoản phải thu 430 tỷ đồng khó đòi từ ALC 1

Một lưu ý khác trong báo cáo tài chính của Agribank và các công ty con trực thuộc là sức khỏe của Công ty Cho thuê tài chính I (ALC I). Theo đó, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam - đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Agribank cho biết, ngày 30/6/2020, ALC 1 có lỗ lũy kế là 665 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 389 tỷ đồng. Ngoài ra, nợ phải trả tại ngày 30/6/2020 bao gồm khoản nợ lãi phải trả đã quá hạn thanh toán là 451 tỷ đồng, trong đó có 430 tỷ đồng là nợ lãi phải trả Agribank. Mặc dù ALC 1 đã đàm phán với các đối tác về việc thực hiện thanh toán và cơ cấu nợ, nợ lãi phải trả vẫn chiếm 72% tổng nợ phải trả của Công ty.

Từ những số liệu yếu kém của ALC I, Deloitte Việt Nam đánh giá, sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của ALC 1.

Được biết, ALC 1 là một trong hai công ty cho thuê tài chính do Agribank sở hữu 100% vốn điều lệ, còn Công ty Cho thuê tài chính II (ALC 2) đã mở thủ tục xin phá sản.

Tại thời điểm cuối quý II/2020, tổng tài sản của Agribank đạt 1,5 triệu tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 1% so với thời điểm đầu năm và số dư tiền gửi của khách hàng tăng 4% so với đầu năm, đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng.