99% là số doanh nghiệp nhỏ và vừa không muốn trở thành doanh nghiệp lớn.
99% Doanh nghiệp nhỏ và vừa không muốn thành doanh nghiệp lớn
Theo FBNC