(BĐT) - Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Chiến lược) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhấn mạnh 9 nhóm giải pháp cần thực hiện nhằm phát triển thương mại trong nước trở thành "bệ đỡ", điểm tựa vững chắc cho sản xuất trong nước ngày càng đổi mới, phát triển.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Nhóm giải pháp đầu tiên được Chiến lược đề cập là hoàn thiện thể chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và quản lý hoạt động thương mại theo cam kết quốc tế.

Hai là gia tăng cầu tiêu dùng cuối cùng trong nước, phát triển doanh nghiệp phân phối, gắn kết lưu thông với sản xuất, đẩy mạnh liên kết các chuỗi cung ứng sản phẩm, hàng hóa.

Ba là phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại.

Bốn là phát triển thương mại điện tử, các loại hình thương mại dựa trên nền tảng số hóa.

Năm là phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Sáu là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin dự báo xu hướng thị trường nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời ứng phó với những đột biến bất lợi của thị trường.

Bảy là thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển thương mại trong nước.

Tám là đổi mới, tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về hoạt động thương mại thị trường trong nước.

Chín là nâng cao ý thức, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong các hoạt động thương mại.

Chiến lược được ban hành nhằm mục tiêu lớn là phát triển thương mại trong nước hiện đại, văn minh, tăng trưởng nhanh và bền vững, là "bệ đỡ", điểm tựa vững chắc cho sản xuất trong nước ngày càng đổi mới, phát triển. Đồng thời, xây dựng thương hiệu hàng hóa Việt Nam, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong nước và của nền kinh tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề vững chắc để tham gia hội nhập sâu hơn vào kinh tế khu vực và thế giới.

Chiến lược đặt mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2021 - 2030, thương mại trong nước có tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm đạt khoảng 9 - 9,5%/năm, đến năm 2030 đóng góp khoảng 15,0 - 15,5% vào GDP cả nước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (chưa loại trừ yếu tố giá) đạt tốc độ tăng bình quân 13,0 - 13,5%/năm...

Giai đoạn 2031 - 2045 duy trì tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm thương mại trong nước đạt 8,5 - 9,0%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân 12,0 - 12,5%/năm; doanh thu thương mại điện tử tăng bình quân khoảng 12 - 13%/năm.