6 tháng, ký 5 hiệp định vay hơn 533 triệu USD

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã ký kết 5 hiệp định vay với tổng trị giá 533,2 triệu USD, bằng 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2019.
6 tháng, ký 5 hiệp định vay hơn 533 triệu USD

Bộ Tài chính cho biết, đạt được kết quả trên là nhờ sự chủ động đôn đốc các cơ quan chủ quản, chủ dự án trong việc hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật để thúc đẩy tiến độ đàm phán, ký kết các hiệp định vay.

Nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý nợ công, Bộ Tài chính đang hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến quản lý vốn cho vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ theo hướng phối hợp với các cơ quan dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng tiếp tục triển khai thực hiện các công cụ quản lý nợ chủ động theo quy định của Luật Quản lý nợ công. Cụ thể, đã trình Chính phủ phê duyệt hạn mức vay về cho vay lại và hạn mức bảo lãnh Chính phủ năm 2020 (Nghị quyết số 40/NQ-CP); hoàn thành việc xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2020 - 2022 và Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2020…

Chuyên đề