(BĐT) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và chuyển nhượng vốn nhà nước.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định hiện nay, toàn bộ nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN), doanh nghiệp do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ, đơn vị sự nghiệp công lập và nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước được thu tập trung về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (Quỹ HTSX&PTDN) để chi phục vụ cho quá trình sắp xếp, tái cơ cấu DNNN và chi chuyển vào ngân sách nhà nước (NSNN) để đầu tư phát triển theo Nghị quyết của Quốc hội.

Việc tổ chức quản lý nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước thời gian qua thực hiện thông qua các quỹ nhằm hỗ trợ cho quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, tái cơ cấu DNNN.

Tuy nhiên, theo tổng kết, đánh giá của Bộ Tài chính, việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước thời gian vẫn còn một số vướng mắc, khó khăn. Hiện, cơ chế quản lý nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn bị điều chỉnh bởi các nhóm văn bản quy phạm pháp luật khác nhau.

Tiếp thu 40 ý kiến của bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, Dự thảo Nghị định được xây dựng bám theo 5 định hướng chính sách.

Một là, thay đổi mô hình quản lý nguồn thu về Quỹ HTSX&PTDN hiện nay sang thu trực tiếp về NSNN; phân cấp thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo quy định của Luật NSNN năm 2015.

Hai là, quy định cụ thể nội dung nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa DNNN và đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp nộp về NSNN.

Ba là, quy định các nội dung ưu tiên chi từ NSNN cho mục tiêu hỗ trợ cho quá trình sắp xếp, cơ cấu lại, cổ phần hóa doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập từ nguồn thu sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Bốn là, xử lý các khoản thu từ sắp xếp, cổ phần hóa DNNN và đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp các địa phương đã nộp về Quỹ HTSX&PTDN từ ngày 1/1/2017 (hoàn trả cho các địa phương).

Năm là, xử lý tồn tại khoản lãi chậm nộp từ khoản thu cổ phần hóa DNNN, thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Hiện, Hồ sơ đề xuất xây dựng Dự thảo Nghị định đang được Bộ Tài chính gửi Bộ Tư pháp để lấy ý kiến thẩm định. Theo kế hoạch, Dự thảo Nghị định sẽ trình Chính phủ xem xét thông qua vào quý III/2020.