(BĐT) - Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết, trong năm 2016, có hơn 59.000 tỷ đồng vi phạm về kinh tế đã bị phát hiện qua thanh tra. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, TTCP cho rằng, năm 2017, công tác thanh tra cần phải được đổi mới theo hướng tăng cường thanh tra theo chuyên đề, giảm thanh tra vụ việc.
Đã có 252.592 cuộc thanh, kiểm tra đối với các bộ, ngành trung ương và các sở, ngành cấp tỉnh được thực hiện trong năm 2016. Ảnh: Tiên Giang

Đã có 252.592 cuộc thanh, kiểm tra đối với các bộ, ngành trung ương và các sở, ngành cấp tỉnh được thực hiện trong năm 2016. Ảnh: Tiên Giang

Phát hiện vi phạm hàng chục nghìn tỷ đồng

TTCP cho biết, trong năm 2016, TTCP đã tiến hành 55 cuộc thanh tra, tập trung vào công tác quản lý nhà nước của các bộ, ngành; công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng của địa phương; việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn, tài sản của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và thanh tra trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Kết quả, TTCP đã ban hành kết luận 21 cuộc thanh tra, phát hiện vi phạm số tiền 11.095 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 5.001 tỷ đồng; kiến nghị, xử lý khác 6.094 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý 5 vụ, 40 đối tượng.

Đối với các bộ, ngành, địa phương, TTCP đã thực hiện 6.531 cuộc thanh tra, qua đó, ban hành kết luận 5.228 cuộc; phát hiện vi phạm số tiền là 4.544 tỷ đồng, 4.000 ha đất; kiến nghị thu hồi 690 tỷ đồng, 1.265 ha đất; kiến nghị loại khỏi giá trị quyết toán và kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 3.854 tỷ đồng, 2.735 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 1.763 tập thể và nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 85 vụ việc, 98 đối tượng. 

Đối với thanh tra chuyên ngành, năm qua đã tiến hành 252.592 cuộc thanh tra, kiểm tra các bộ, ngành trung ương và các sở, ngành cấp tỉnh. Hoạt động thanh, kiểm tra được thực hiện với 516.604 tổ chức, đơn vị, cá nhân trên các lĩnh vực. Qua thanh tra đã phát hiện 198.578 tổ chức, cá nhân có vi phạm, với tổng số tiền vi phạm là 43.764 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 32.266 tỷ đồng; ban hành 162.894 quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

Còn chồng chéo trong thanh tra

Một số kết luận thanh tra năm 2016 được ban hành chưa đáp ứng quy định về thời gian, chất lượng; chưa đi sâu làm rõ trách nhiệm thực hiện chính sách, pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước.
Thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, Báo cáo của TTCP chỉ rõ, một số địa phương, bộ, ngành ban hành và triển khai kế hoạch thanh tra còn chậm; một số vấn đề bức xúc của xã hội chưa được tập trung thanh tra làm rõ và xử lý kịp thời. Việc ban hành kết luận thanh tra cũng chưa đáp ứng quy định về thời gian, chất lượng; chưa đi sâu làm rõ trách nhiệm thực hiện chính sách, pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước và cán bộ, công chức; chưa thực sự chú trọng đến kiến nghị việc sửa đổi những bất cập của cơ chế chính sách; các kiến nghị chủ yếu tập trung vào xử lý kinh tế, hành chính.

Bên cạnh đó, kết quả phát hiện, xử lý vi phạm qua thanh tra trách nhiệm trong thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng vẫn còn thấp; công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Đáng chú ý là tình trạng chồng chéo trong hoạt động thanh tra vẫn còn xảy ra.

Ngoài ra, công tác thanh tra cũng còn một số tồn tại, hạn chế khác như: tình hình tham nhũng vẫn đang diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Không ít địa phương thực hiện chưa tốt công tác phòng, chống tham nhũng; việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tuy có tiến bộ so với năm trước nhưng vẫn còn hạn chế, số vụ việc phát hiện còn ít.

Theo kế hoạch, năm 2017, TTCP sẽ đổi mới công tác thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra theo chuyên đề, giảm thanh tra vụ việc, chú trọng thực hiện tốt mục tiêu của thanh tra là tập trung vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; phát hiện mô hình mới, có hiệu quả để đề xuất nhân rộng; thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Riêng TTCP sẽ tiến hành 23 cuộc thanh tra (chính thức), tập trung chủ yếu vào các nội dung như: công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về quy hoạch; quản lý xây dựng, đất đai, môi trường tại một số khu công nghiệp (cơ sở công nghiệp), khu kinh tế, khu chế xuất, khu đô thị mới; việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; việc quản lý và sử dụng đất đai, trong đó có đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh...