(BĐT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trình Chính phủ theo quy định.

Trong quá trình xây dựng Nghị định, Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, bảo đảm nội dung của Nghị định phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và chủ trương của Đảng về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách chính sách tiền lương.

Trước đó, Bộ Tài chính cho biết, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập là Nghị định khung quy định các vấn đề chung về cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định 16/2015/NĐ-CP được ban hành đã mang lại một số kết quả tích cực, như: tăng quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong sử dụng tài sản, nguồn lực tài chính, nhân lực trong cung cấp dịch vụ công, tạo điều kiện sử dụng các thế mạnh về tài sản, nguồn lực tài chính, nhân lực để cung cấp dịch vụ công theo cơ chế thị trường.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả tích cực, thực tiễn thời gian qua cho thấy tồn tại một số hạn chế. Do vậy, cần phải nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập chung cho tất cả các lĩnh vực.