VHC: Lợi nhuận sau thuế vượt 58,6% kế hoạch năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán: VHC) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và lũy kế cả năm 2021.

Theo đó, quý IV/2021, doanh thu thuần của Công ty tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2.692,9 tỷ đồng. Nhờ giá vốn tăng 21% lên 2.054,4 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp tăng 166% lên 638,6 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của Công ty giảm nhẹ xuống 66,6 tỷ đồng. Trong khi chi phí tài chính giảm 38% thì chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 54% và 60%. Kết quả, Công ty lãi ròng 461,2 tỷ đồng, tăng 175% so với quý IV/2020.

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu thuần của Vĩnh Hoàn đạt gần 9.054 tỷ đồng, tăng 29%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.110,1 tỷ đồng, tăng 54% so với năm 2020.

So với kế hoạch 8.600 tỷ đồng doanh thu và 700 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua, Công ty đã vượt 5,2% chỉ tiêu doanh thu và 58,6% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Chuyên đề