(BĐT) - Ngày 13/8 tới, Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 2 (mã chứng khoán TV2) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 12 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019. Tỷ lệ phát hành 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được nhận về 1 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 120 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 200 tỷ đồng, lần lượt bằng 73,8% và 62,7% so với thực hiện năm 2019; mức cổ tức không dưới 25%.

Theo Báo cáo tài chính quý II/2020, Công ty ghi nhận doanh thu là 387,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 39,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 76,3% và giảm 55,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, Công ty đạt 1.027 tỷ đồng doanh thu và 94,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 54,8% và 32,9% so với 6 tháng đầu năm 2019.