Trước 15/7/2022 gửi Bộ KH&ĐT phương án phân bổ 7.942 tỷ đồng vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện đôn đốc triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo Công điện, ngày 28/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 652/QĐ-TTg giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các địa phương và Quyết định số 653/QĐ-TTg giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Để kịp thời triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan chủ quản chương trình mục tiêu quốc gia khẩn trương lập, phê duyệt, giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định. Ban hành các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền để đảm bảo đầy đủ cơ sở cho tổ chức thực hiện, giải ngân nguồn vốn của các chương trình ngay sau khi được giao vốn. Thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý và tăng cường lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, trùng lặp, lãng phí; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chủ chương trình, chủ dự án thành phần và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xây dựng các đề án, chương trình chuyên đề thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trình Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành việc ban hành các thông tư, văn bản hướng dẫn tổ chức, thực hiện từng chương trình, dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trước ngày 1/7/2022.

Công điện cũng nêu rõ các cơ quan chủ chương trình, chủ dự án thành phần hoàn thành các căn cứ pháp lý, xây dựng phương án phân bổ 7.942,139 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 còn lại chưa phân bổ, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/7/2022.

Bộ Tài chính hoàn thành việc ban hành các Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trước ngày 1/7/2022.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp và đề xuất phương án phân bổ 7.942,139 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 còn lại của 3 chương trình, báo cáo Chính phủ trước ngày 1/8/2022.

Chuyên đề