(BĐT) - Công ty CP Cao su Thống Nhất (mã chứng khoán: TNC) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 sẽ trình ĐHĐCĐ tới đây.

Theo đó, Công ty dự kiến tổng doanh thu năm 2022 đạt 123 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 31,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và giảm 20% so với thực hiện năm 2021.

Một số chỉ tiêu cụ thể như: khai thác mủ đạt 1.305 tấn; sản lượng mủ chế biến đạt 1.264 tấn; sản lượng mủ gia công đạt 1.436 tấn và sản lượng chuối đạt 3.650 tấn. Ngoài ra, Công ty có kế hoạch chia cổ tức tối thiểu dự kiến 15%.

Năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 109,59 tỷ đồng, vượt 17,8% kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế đạt 39,27 tỷ đồng, vượt 30,9% kế hoạch năm.

Ngày 22/4 tới đây, Công ty dự kiến sẽ chốt danh sách cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ. Thời gian và địa điểm tổ chức sẽ được công bố cụ thể sau.