(BĐT) - Tán thành với việc Chính phủ đề nghị sửa đổi, bổ sung 37 luật có liên quan nhằm bảo đảm thống nhất với Luật Quy hoạch, tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế (UBKT) của Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, không để sót các quy định liên quan cần sửa đổi, bổ sung.
Việc lập thêm Quy hoạch xây dựng tỉnh là không cần thiết vì nội dung của quy hoạch này đã được tích hợp trong quy hoạch tỉnh. Ảnh Internet

Việc lập thêm Quy hoạch xây dựng tỉnh là không cần thiết vì nội dung của quy hoạch này đã được tích hợp trong quy hoạch tỉnh. Ảnh Internet

Tán thành sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan tới quy hoạch

Sáng 23/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có liên quan đến quy hoạch.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc ban hành dự án Luật này để đồng bộ với Luật Quy hoạch là cần thiết, tránh tạo ra các khoảng trống pháp lý, các xung đột, cũng như các vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các quy hoạch và góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đầu tư, kinh doanh.

Theo đó, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật có liên quan đến quy hoạch bao gồm 32 điều, trong đó có 31 điều quy định việc sửa đổi các luật và 1 điều quy định về hiệu lực thi hành Luật.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến cấp, loại quy hoạch, thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch, nội dung quy hoạch và các nội dung kỹ thuật đơn giản khác.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 4 luật thuộc lĩnh vực giao thông vận tải liên quan đến quy hoạch được sửa đổi gồm Luật Giao thông đường bộ; Luật Đường sắt; Luật Giao thông đường thủy nội địa và Bộ luật Hàng hải.

Sửa đổi, bổ sung 7 luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường liên quan đến quy hoạch gồm: Luật Đất đai; Luật Tài nguyên nước; Luật Khoáng sản; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật Khí tượng thủy văn, Luật Bảo vệ môi trường và Luật Đa dạng sinh học.

Sửa đổi, bổ sung 3 luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp liên quan đến quy hoạch được sửa đổi gồm Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Đê điều và Luật Thủy lợi.

Sửa đổi, bổ sung 4 luật thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ liên quan đến quy hoạch gồm Luật Đo lường; Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật Năng lượng nguyên tử và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

3 luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông liên quan đến quy hoạch được sửa đổi gồm Luật Báo chí; Luật Xuất bản và Luật An toàn thông tin mạng.

Sửa đổi, bổ sung 2 luật thuộc lĩnh vực xây dựng liên quan đến quy hoạch được sửa đổi gồm Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị.

Dự thảo Luật cũng sửa đổi, bổ sung 2 luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch liên quan đến quy hoạch gồm Luật Điện ảnh; Luật Quảng cáo. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 1 luật thuộc lĩnh vực quốc phòng.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuộc lĩnh vực y tế, công thương, lao động, thương binh và xã hội, tài chính và tư pháp. 

Thẩm tra Dự án Luật này, UBKT tán thành với Tờ trình của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung 37 luật có liên quan nhằm bảo đảm thống nhất với Luật Quy hoạch. Tuy nhiên, đề nghị Cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, không để sót các quy định liên quan cần sửa đổi, bổ sung.

UBKT đề nghị nghiên cứu, cân nhắc tên gọi của dự án Luật là “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch” để thống nhất với tên gọi của Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5.

Quy hoạch tỉnh tại Luật Quy hoạch đã bảo đảm đồng bộ, tránh trùng lặp, chồng chéo

UBKT cho biết, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội chưa xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị do còn có ý kiến khác nhau về sự cần thiết có Quy hoạch xây dựng tỉnh và trùng lặp với phạm vi, nội dung, mức độ chi tiết với quy hoạch tỉnh trong Luật Quy hoạch.

Dự thảo Luật trình kỳ họp này, Quy hoạch xây dựng tỉnh được chỉnh lý theo hướng giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung đồ án Quy hoạch và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng.

Về yêu cầu quản lý trong đầu tư xây dựng, một số ý kiến của UBKT cho rằng, nội dung quy hoạch tỉnh trong Luật Quy hoạch đã xác định đầy đủ các dự án đầu tư xây dựng ở quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, danh mục dự án công trình quan trọng của tỉnh, liên huyện, huyện và thứ tự ưu tiên thực hiện. Do đó, việc lập thêm Quy hoạch xây dựng tỉnh là không cần thiết vì nội dung của quy hoạch này đã được tích hợp trong quy hoạch tỉnh, bảo đảm phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành về xây dựng và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành khác có liên quan khác để quản lý đầu tư xây dựng.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, nội dung Quy hoạch tỉnh trong Luật Quy hoạch, ngoài việc đã kế thừa toàn bộ những nội dung hợp lý, đang được triển khai trong thực tiễn của Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh trong Luật Xây dựng hiện hành, còn được bổ sung thêm nhiều nội dung mới, đồng thời giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết để triển khai thực hiện.

Như vậy, nội dung quy hoạch tỉnh tại Luật Quy hoạch đã bảo đảm đồng bộ, tránh trùng lặp, chồng chéo, đủ điều kiện, cơ sở và là công cụ để quản lý, định hướng tổ chức không gian các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và để quản lý đầu tư xây dựng hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Đối với quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, UBKT đề nghị chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn không được trái với các nguyên tắc trong Luật Quy hoạch; không tiếp tục lập quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương mà chỉ lập theo quy hoạch tỉnh quy định trong Luật Quy hoạch hoặc phải sửa đổi, bổ sung nội dung quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương trong Luật Quy hoạch đô thị để bảo đảm việc sửa đổi tuân thủ nguyên tắc đồng bộ, thống nhất không có sự trùng lặp nội dung giữa các quy hoạch.