(BĐT) - Một số chi phí, dịch vụ chứng khoán sẽ tiếp tục được miễn giảm đến hết năm 2021 để hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 .
Tiếp tục miễn phí, giảm giá 15 dịch vụ chứng khoán đến hết năm 2021

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 30/2021/TT-BTC về việc kéo dài thời gian miễn phí, giảm giá 15 loại dịch vụ chứng khoán.

Theo đó, Thông tư số 30/2021/TT-BTC kéo dài hiệu lực thi hành của Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán, áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 đến ngày 31/12/2021.

Sau ngày 31/12/2021, mức giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trước đó, Thông tư số 14/2020/TT-BTC đã điều chỉnh giảm 10% đối với 3 dịch vụ chứng khoán bao gồm: dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh; dịch vụ lưu ký chứng khoán. Giảm từ 15 - 20% đối với dịch vụ quản lý vị thế, quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh. Giảm từ 30 - 50% đối với 4 dịch vụ bao gồm: dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm; dịch vụ thực hiện quyền; dịch vụ chuyển khoản chứng khoán; dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh.

Bên cạnh đó, các tổ chức, doanh nghiệp được miễn phí hoàn toàn đối với 6 dịch vụ gồm: dịch vụ đăng ký niêm yết; đăng ký chứng khoán; dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu; dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống VSD; đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh; đăng ký thành viên bù trừ.

Theo Bộ Tài chính, quyết định này nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đây là lần thứ 2 Bộ Tài chính kéo dài thêm thời gian giảm giá các dịch vụ chứng khoán. Lần đầu tiên Thông tư số 14/2020/TT-BTC chỉ kéo dài đến hết tháng 7/2020 và sau đó được tiếp tục kéo dài thêm 10 tháng, đến hết 30/6/2021 nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.