(BĐT) - Trong khi chưa xác định và thông báo được khung giá trần vật tư, sinh phẩm xét nghiệm và chưa triển khai đấu thầu tập trung cấp quốc gia, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh, Sở Y tế các địa phương tiếp tục chủ động mua sắm vật tư, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 để phòng chống dịch.


Đây là đề nghị mới đây của Bộ Y tế trước tình hình thời gian qua một số địa phương, đơn vị đề nghị Bộ có thông báo chính thức về khung giá trần vật tư, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2.

Bộ Y tế cho biết, Bộ này đang khẩn trương hoàn thiện quy trình xác định khung giá trần, tổng hợp nhu cầu, chủng loại vật tư, sinh phẩm cần xác định khung giá trần từ các địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện xác định khung giá trần theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, Bộ Y tế đã thành lập Tổ công tác xác định khung giá trần của sinh phẩm, vật tư xét nghiệm để phòng chống dịch COVID-19 với các thành viên là đại diện các bộ, cơ quan: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, một số bệnh viện lớn nhằm làm việc với các nhà sản xuất trong nước, nhà nhập khẩu để xác định khung giá trần của sinh phẩm, vật tư xét nghiệm.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đang nghiên cứu, đề xuất tổ chức thực hiện việc mua sắm tập trung quốc gia đối với một số sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 để có giá phù hợp và giá thống nhất trên cả nước theo hướng Bộ Y tế ký văn bản thỏa thuận khung theo quy định của Luật Đấu thầu. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành và địa phương ký hợp đồng để mua sắm.

Tuy nhiên, Bộ Y tế cho rằng, quá trình xác định khung giá trần cần thời gian để thực hiện, chưa thể có kết quả ngay và cũng chỉ lựa chọn một số vật tư, sinh phẩm có khó khăn, vướng mắc trong việc xác định giá kế hoạch để xác định khung giá trần.

Cụ thể, hình thức lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của hệ thống văn bản pháp luật hiện hành (Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các văn bản liên quan) trong đó đã nêu rõ các hình thức thực hiện mua sắm và quy trình, thẩm quyền ứng với từng hình thức, kể cả hình thức chỉ định thầu trong tình huống cấp bách dịch bệnh Covid-19.

Việc xác định giá gói thầu có thể thực hiện theo 1 trong 5 cách thức đã được quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính. Một là Tham khảo giá hàng hóa cần mua của ít nhất 3 đơn vị cung cấp hàng hóa khác nhau trên địa bàn để làm căn cứ xác định giá gói thầu; trong trường hợp không đủ 3 đơn vị trên địa bàn có thể tham khảo trên địa bàn khác đảm bảo đủ 3 báo giá. Hai là tham khảo dự toán mua sắm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (gồm: chủng loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ, số lượng, đơn giá hoặc toàn bộ dự toán được bố trí để mua sắm một loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ trong năm). Ba là tham khảo kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá tài sản, doanh nghiệp thẩm định giá đối với các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ phải thẩm định giá theo quy định của Luật giá. Bốn là tham khảo giá thị trường tại thời điểm mua sắm được tham khảo từ thông tin chính thống do các nhà cung cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam công bố được khai thác qua mạng Internet. Năm là tham khảo giá của gói thầu mua sắm loại hàng hóa tương tự trong thời gian trước đó gần nhất, tối đa không quá 30 ngày.

Bộ Y tế cũng lưu ý, trong trường hợp dịch bệnh xảy ra nhưng đơn vị, địa phương có khó khăn, vướng mắc trong mua sắm, chưa có vật tư, sinh phẩm xét nghiệm để kịp thời phòng chống dịch báo cáo Bộ Y tế xem xét, hỗ trợ.