(BĐT) - Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 vừa công bố của Công ty CP Thủy điện Nậm Mu, lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty sụt giảm so với năm 2015. 

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 22,705 tỷ đồng, trong khi con số này năm 2015 là 33,778 tỷ đồng.

Trong năm 2016, doanh thu hoạt động tài chính của Công ty CP Thủy điện Nậm Mu giảm 1,2 tỷ đồng; thu nhập khác giảm 5 tỷ đồng, dẫn đến doanh thu điện giảm 3,6 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí tài chính và chi phí khác cũng giảm 11,1 tỷ đồng do lãi suất ngân hàng giảm và dư nợ gốc giảm. Trong khi đó, chi phí giá vốn, quản lý doanh nghiệp và chi phí thuế tăng 12,3 tỷ đồng đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.