(BĐT) - Các đơn vị nghiên cứu các tồn tại được nêu tại Báo cáo tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để xem xét trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ công tác liên quan đến hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư.

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành liên quan đến công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2020.

Bên cạnh chỉ đạo trên, theo công văn vừa được Văn phòng Chính phủ gửi các bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty 91 nghiêm túc chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện đúng, đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định pháp luật về giám sát, đánh giá đầu tư. Cập nhật đầy đủ, chính xác các báo cáo, số liệu trên Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước (gọi tắt là Hệ thống thông tin).

Đối với các đơn vị còn nợ đọng xây dựng cơ bản hoặc có bố trí vốn trả nợ đọng xây dựng cơ bản trong kỳ rà soát, làm rõ số nợ đọng xây dựng cơ bản của đơn vị mình có đúng quy định tại Điều 106 Luật Đầu tư công 2014 hoặc Điều 101 Luật Đầu tư công năm 2019 hay không. Trường hợp số nợ đọng phát sinh từ ngày 1/1/2015 trở đi là không phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, đề nghị làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trái quy định.

Phó Thủ tướng yêu cầu kiện toàn bộ máy và quy trình thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong phạm vi quản lý của mình; tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực về công tác giám sát, đánh giá đầu tư cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế,… Bố trí nguồn lực phù hợp với hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường công tác theo dõi, giám sát, đánh giá đầu tư để chủ động phát hiện các dự án phát sinh các vấn đề thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và chỉ đạo báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm, đồng thời cập nhật ngay trên Hệ thống thông tin theo quy định.