Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP Huế tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi hình thành có 1 Giám đốc và đến… 8 Phó Giám đốc.
Trụ sở Bảo tàng Văn hóa Huế đường Lê Lợi được chuyển đổi là trụ sở mới của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP Huế

Trụ sở Bảo tàng Văn hóa Huế đường Lê Lợi được chuyển đổi là trụ sở mới của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP Huế

Theo đó, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP Huế được hợp nhất từ Đài Truyền thanh Huế, Bảo tàng Văn hóa Huế và Trung tâm văn hóa và Thể thao thành phố Huế. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc UBND thành phố Huế, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật.

Một số chức năng chính của Trung tâm gồm truyền thanh, truyền hình, văn hóa, thông tin và thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác phát thanh, truyền hình, văn hóa, thông tin, thể thao ở cơ sở; nghiên cứu khoa học, sưu tầm, tư liệu hóa, trưng bày tài liệu, hiện vật di sản văn hóa vật thể và phi vật thể...

Tuy nhiên số lượng Phó Giám đốc quá nhiều tại Trung tâm này đã làm dư luận đặt câu hỏi về công tác nhân sự. Do cấp phó quá nhiều sẽ dẫn gánh nặng trả lương, cũng như điều hành lãnh đạo gặp khó khăn khi “9 người 10 ý”...

Trước vấn đề này, ngày 15/5 UBND TP Huế đã trả lời UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, về cơ cấu tổ chức theo Quyết định 676/QĐ-UBND quy định Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP Huế gồm có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc.

Tại điểm 3 Mục III về nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập có nêu “...Trong thời gian thực hiện sắp xếp lại, số lượng cấp phó của các đơn vị sự nghiệp công lập do sáp nhập, hợp nhất có thể cao hơn quy định, nhưng khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không được bổ sung; đồng thời phải có giải pháp điều chuyển, sắp xếp lại số lượng cấp phó trong thời hạn tối đa 3 năm kể từ ngày sáp nhập, hợp nhất...”

Do đó, sau khi có Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP Huế, Chủ tịch UBND thành phố đã bổ nhiệm 8 Phó Giám đốc là số lượng tổng các Phó Giám đốc của Đài Truyền thanh Huế, Bảo tàng Văn hóa Huế và Trung tâm văn hóa và Thể thao thành phố Huế.

Trong thời điểm chưa có Giám đốc ở Trung tâm này, UBND TP Huế đã bổ nhiệm 1 Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm là bà Nguyễn Hồng Hoa Tranh (nguyên Giám đốc Bảo tàng Văn hóa Huế - PV).

Trong thời gian 3 năm kể từ ngày thành lập Trung tâm, UBND TP Huế sẽ có phương án điều chuyển, sắp xếp lại số lượng cấp phó để đảm bảo sau 3 năm, số lượng cấp phó của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố không quá số lượng quy định – không quá 3 Phó Giám đốc.

Theo Dân trí