Thủ tướng giao soạn thảo 16 văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai 2024

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Thủ tướng vừa giao các bộ, ngành soạn thảo 16 văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai 2024, trong đó có đề án về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất...
Thủ tướng giao các bộ ngành soạn thảo 16 văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai 2024
Thủ tướng giao các bộ ngành soạn thảo 16 văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai 2024

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024.

Kế hoạch được ban hành nhằm xác định các nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Yêu cầu đặt ra để xác định lộ trình cụ thể nhằm bảo đảm Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước kể từ ngày Luật có hiệu lực thi hành.

Theo đó, Thủ tướng phân công các cơ quan chủ trì soạn thảo 16 văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng, Bộ trưởng.

Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành 6 Nghị định; ban hành theo thẩm quyền 4 thông tư để quy định chi tiết Luật Đất đai.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành 2 Nghị định, ban hành theo thẩm quyền 1 thông tư để quy định chi tiết Luật Đất đai...

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng theo trình tự, thủ tục quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ ban hành, ban hành theo thẩm quyền trong tháng 5/2024.

Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng đề án để Chính phủ trình Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất đối với đất khác theo quy định, thời gian trình trước ngày 10/3/2024.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành có liên quan xây dựng Nghị quyết thí điểm về việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư.

Chuyên đề