Thống nhất khung khổ pháp lý cho dự án đầu tư lớn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang gấp rút hoàn thiện để trình Chính phủ Dự thảo Nghị định hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia và dự án do Quốc hội quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư. Sau khi được ban hành, Nghị định sẽ tạo khung khổ pháp lý thống nhất, đồng bộ và cập nhật cho các dự án đầu tư quy mô lớn.
Dự thảo Nghị định hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia và dự án do Quốc hội quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư có nhiều nội dung liên quan đến dự án PPP. Ảnh: Lê Tiên
Dự thảo Nghị định hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia và dự án do Quốc hội quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư có nhiều nội dung liên quan đến dự án PPP. Ảnh: Lê Tiên

Ban soạn thảo cho biết, Dự thảo Nghị định có 4 nội dung cốt lõi là tổ chức và phương thức hoạt động của Hội đồng thẩm định nhà nước; thuê tư vấn thẩm tra và chi phí thẩm định, thẩm tra dự án quan trọng quốc gia; hồ sơ, thủ tục và nội dung thẩm định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia; hồ sơ, thủ tục và nội dung thẩm định quyết định đầu tư, quyết định điều chỉnh dự án quan trọng quốc gia thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Luật Đầu tư 2020; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 (Luật PPP); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Hiện nhiều quy định về dự án quan trọng quốc gia tại Nghị định số 131/2015/NĐ-CP hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia (NĐ131) không còn phù hợp với thực tế và cần thiết phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho hợp lý, đồng bộ và thống nhất. Đặc biệt, Luật PPP là một luật được ban hành lần đầu, trong đó có các quy định về dự án PPP thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội; hồ sơ, trình tự, thủ tục, nội dung thẩm định quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án PPP thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội. Trong khi đó, NĐ131 (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 02/2020/NĐ-CP) chưa có quy định về dự án PPP, do vậy, việc nghiên cứu bổ sung quy định hướng dẫn đối với các dự án PPP thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội trong Dự thảo Nghị định là rất cần thiết.

Việc xây dựng và ban hành Nghị định nhằm bảo đảm việc giám sát và quản lý chặt chẽ, có hiệu quả của Quốc hội và Chính phủ đối với các dự án quan trọng quốc gia; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành; đồng thời tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Theo ý kiến góp ý của Ngân hàng Nhà nước, Dự thảo Nghị định nên bổ sung chuyên gia tư vấn độc lập vào Hội đồng thẩm định nhà nước và tổ chuyên gia thẩm định liên ngành; làm rõ trách nhiệm của tư vấn trong việc thẩm tra dự án quan trọng quốc gia; đồng thời quy định rõ trường hợp không thực hiện hoặc dừng triển khai dự án quan trọng quốc gia.

Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, trình tự thủ tục đầu tư đối với dự án đang trong quá trình thực hiện có sự thay đổi, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến dự án thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia. Thực tế phát sinh trường hợp dự án khi chưa điều chỉnh thì cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án là Thủ tướng Chính phủ nhưng sau điều chỉnh thì phát sinh tiêu chí thuộc dự án quan trọng quốc gia (thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư là Quốc hội) hoặc các dự án đang triển khai thực hiện theo hình thức PPP sang hình thức đầu tư công thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị bổ sung quy định thuê tư vấn thẩm định giúp Hội đồng thẩm định nhà nước trong quá trình thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia; có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, hình thức hồ sơ, nội dung báo cáo Quốc hội và các nội dung Quốc hội phải có ý kiến trước khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị bổ sung vào Dự thảo Nghị định quy định về trường hợp các dự án do các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia thì cơ quan, đơn vị nào sẽ trình Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án; đồng thời làm rõ mối quan hệ, trách nhiệm giữa Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp với các bộ, ngành trong quá trình hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư