Thông báo mời thầu

0:00 / 0:00
0:00
Bệnh viện Nhi Trung Ương thông báo mời nhà thầu tham dự chỉ định thầu rút gọn Gói thầu 1 - Cung cấp sinh phẩm chạy Realtime RT PCR và Gói thầu 2 - Cung cấp Test kít xét nghiệm kháng nguyên nhanh.

Gói thầu: Gói 1 - Cung cấp sinh phẩm chạy Realtime RT PCR

Căn cứ Quyết định số 3686/QĐ-BVNTƯ, ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Bệnh viện Nhi Trung ương về việc phế duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán cuang cấp vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 (hạng mục: Sinh phẩm chạy Realtime RT PCR).

Để có cơ sở thực hiện hình thức mua sắm chỉ định thầu rút gọn, Bệnh viện Nhi Trung ương mời các nhà thầu, công ty, đơn vị quan tâm tham gia chào giá gói thầu: Gói 1 - Cung cấp Sinh phẩm chạy Realtime RT PCR”.

Bên mời chào giá: Bệnh viện Nhi Trung ương. Địa chỉ: Số 18/879 đường La Thành, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.6273.8532.

- Danh mục:

TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

Giá kế hoạch

1

Sinh phẩm chạy Realtime RT PCR

Test

2.000.000

203.540.000

Đơn vị: 1.000 VND

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước phòng, chống dịch COVID-19.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

Thời gian giao hàng: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Hồ sơ chào giá gồm:

- Báo giá theo mẫu phụ lục kèm theo.

- Tài liệu kỹ thuật liên quan đến hàng hóa.

Hình thức gửi: Hồ sơ được niêm phong và gửi về Bộ phận Văn thư, tầng 3, Tòa nhà 15 tầng - Bệnh viện Nhi Trung ương, số 18/879 đường La Thành, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Thời hạn nhận hồ sơ chào giá: Đến 10h00, ngày 28 tháng 9 năm 2021.

Hồ sơ chào giá sẽ được Bệnh viện Nhi Trung ương mở công khai lúc 10h15, ngày 28 tháng 9 năm 2021 với sự tham gia của các đơn vị cung cấp.

Kết quả mở chào giá: Đơn vị đáp ứng kỹ thuật, tiến độ và có giá rẻ nhất sẽ được Bệnh viện Nhi Trung ương mời thương thảo.

Tải thông tin về phụ lục tại đây.

----------------------------------------------------

Gói thầu: Gói 2 - Cung cấp Test kít xét nghiệm kháng nguyên nhanh

Căn cứ Quyết định số 3687/QĐ-BVNTƯ, ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Bệnh viện Nhi Trung ương về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán cuang cấp vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 (hạng mục: Test kít xét nghiệm kháng nguyên nhanh).

Để có cơ sở thực hiện hình thức mua sắm chỉ định thầu rút gọn, Bệnh viện Nhi Trung ương mời các nhà thầu, công ty, đơn vị quan tâm tham gia chào giá gói thầu: Gói 2 - Cung cấp Test kít xét nghiệm kháng nguyên nhanh.

Bên mời chào giá: Bệnh viện Nhi Trung ương. Địa chỉ: Số 18/879 đường La Thành, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.6273.8532.

- Danh mục:

TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

Giá kế hoạch

1

Test kít xét nghiệm kháng nguyên nhanh

Test

2.000.000

90.000.000

Đơn vị: 1.000 VND

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước phòng, chống dịch COVID-19.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

Thời gian giao hàng: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Hồ sơ chào giá gồm:

- Báo giá theo mẫu phụ lục kèm theo.

- Tài liệu kỹ thuật liên quan đến hàng hóa.

Hình thức gửi: Hồ sơ được niêm phong và gửi về Bộ phận Văn thư, tầng 3, Tòa nhà 15 tầng - Bệnh viện Nhi Trung ương, số 18/879 đường La Thành, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Thời hạn nhận hồ sơ chào giá: Đến 10h00, ngày 28 tháng 9 năm 2021.

Hồ sơ chào giá sẽ được Bệnh viện Nhi Trung ương mở công khai lúc 10h15, ngày 28 tháng 9 năm 2021 với sự tham gia của các đơn vị cung cấp.

Kết quả mở chào giá: Đơn vị đáp ứng kỹ thuật, tiến độ và có giá rẻ nhất sẽ được Bệnh viện Nhi Trung ương mời thương thảo.

Tải thông tin về phụ lục tại đây.

Chuyên đề