(BĐT) - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 (ICON4) vừa công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu đạt 53 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm 2020.

Tuy nhiên, trừ đi chi phí giá vốn, lợi nhuận gộp của Công ty âm 0,356 tỷ đồng. Sau khi trừ tiếp các chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty âm 10,4 tỷ đồng.

Nhờ hoạt động thanh lý tài sản cố định thu về 22 tỷ đồng, Công ty báo lãi ròng đạt 11,9 tỷ đồng, gấp 13,2 lần con số đã đạt được cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến cuối quý II/2021, tổng tài sản của ICON4 đạt 888,4 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm 57%, tương đương 508 tỷ đồng.