(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đang lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân về Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Hợp tác xã (sửa đổi).
Số lượng hợp tác xã có xu hướng tăng qua các năm trong giai đoạn 2013 - 2021, với tốc độ tăng bình quân là 4,65%/năm. Ảnh: Tiên Giang

Số lượng hợp tác xã có xu hướng tăng qua các năm trong giai đoạn 2013 - 2021, với tốc độ tăng bình quân là 4,65%/năm. Ảnh: Tiên Giang

Theo tổng hợp của Bộ KH&ĐT, ước tính đến ngày 31/12/2021 cả nước có 27.855 hợp tác xã (HTX); trong đó có 18.106 HTX nông nghiệp, khoảng 9.749 HTX phi nông nghiệp.

Số lượng HTX có xu hướng tăng qua các năm trong giai đoạn 2013 - 2021, với tốc độ tăng bình quân là 4,65%/năm. Trong giai đoạn 2013 - 2021, số lượng HTX thành lập mới ước tính là 16.505 HTX, giải thể khoảng 7.570 HTX.

Bộ KH&ĐT cho biết, Luật HTX năm 2012 đã làm rõ thêm bản chất của tổ chức HTX là “phục vụ thành viên”, tăng cường hợp tác nội bộ và tham gia thị trường để phát triển kinh tế - xã hội. Luật HTX năm 2012 đã góp phần hoàn thiện dần khung khổ pháp lý về HTX, tác động tới phát triển kinh tế tập thể, HTX trên nhiều mặt. Quá trình thực hiện Luật HTX năm 2012 đã bước đầu làm thay đổi nhận thức trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân về vai trò quan trọng của phát triển kinh tế tập thể, HTX trong các thành phần kinh tế của nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, sau gần 10 năm triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012 đã nảy sinh một số tồn tại, bất cập làm cản trở sự phát triển của HTX và chưa phù hợp với thực tiễn, xu hướng phát triển của thế giới.

Mục tiêu chung của việc xây dựng Dự án Luật HTX (sửa đổi) nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng, loại bỏ các rào cản HTX tham gia thị trường, phát triển thành viên, phát triển kinh tế nhưng vẫn bảo đảm và phát huy đặc trưng, nguyên tắc cơ bản của HTX...