(BĐT) - Theo thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu tạo đột phá mới về CCHC.
Công tác cải cách hành chính tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Ảnh: Lê Tiên

Công tác cải cách hành chính tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Ảnh: Lê Tiên

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, trọng tâm là hoàn thiện thể chế về kinh tế thị trường, tổ chức bộ máy, quản lý công chức, viên chức; đẩy mạnh việc đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; triển khai có hiệu quả các chính sách về tinh giản biên chế theo quy định…

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, trong đó sớm ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử; hoàn thiện khung khổ pháp luật cho xây dựng Chính phủ điện tử, nền tảng công nghệ và các cơ sở dữ liệu quốc gia...; vận hành có hiệu quả Cổng dịch vụ công quốc gia. Tăng cường xây dựng, sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý, cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm quản lý thống nhất, đồng bộ và kết nối thông suốt giữa Trung ương và địa phương.

Thủ tướng đánh giá, thời gian qua, công tác CCHC tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước theo hướng kiến tạo, phục vụ. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác này vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.